EditRegion7EditRegion6
   
   
ติดต่อและประสานการเข้าค่ายฝึกลูกเสือพราน ๒๖ ได้ที่
ร.ต.วิชัย     กำเนิดเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารกิจการพลเรือน โทร.086-2546923
 
                     ค่ายฝึกลูกเสือ - เนตรนารี "พราน ๒๖"  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๖
         เนื่องจากปัจจุบัน  กองทัพบกได้มีนโยบายเปิดค่ายทหารเป็นแหล่งท่องเที่ยว  และยินดีให้ประชาชน
   ทั่วไป  ได้ไปเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยทหาร  ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ
   เพื่อให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน  ได้นำบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
   การฝึกอบรม ความรู้ตามหลักสูตรและความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาทหาร
         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๖  ได้ปฏิบัติตามนโยบายกองทัพบกดังกล่าว จึงได้จัดตั้งค่ายฝึก
   "พราน ๒๖" ขึ้น  ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๖  ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย
   อ.ละหานทราย จ.สุรินทร์  เพื่อสนับสนุนึกอบรมให้บุคลากรให้แก่ภาคราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น และ
 ภาคประชาชนทั่วไป
  
                             วัตถุประสงค์การจัดตั้งค่ายฝึก "พราน ๒๖"
          ๑. เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบ วินัย ใผ่ความดี มีคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกนักเรียนให้รู้จักหน้าที่
   และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
          ๒. เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ให้สมบูรณ์ แข็งแรง
          ๓. พัฒนาเชาว์ ปัญญา อารมณ์
          ๔. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักแผ่นดินถิ่นเกิด
          ๕. ให้มีความสามัคคี รู้จักเสียสละ และกตัญญูกตเวที
          ๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๖ กับส่วนราชการ
   สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่
                ลักษณะของการฝึกอบรมฯ แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ
      ๑. การฝึกอบรมระยะสั้น มีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้.-
          ๑.๑ การฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้น
          ๑.๒ สถานีทดสอบกำลังใจ ๑๑ สถานี
          ๑.๓ การฝึกกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต
      ๒. การฝึกอบรมระยะยาว มีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้.-
          ๒.๑ การบรรยายทางวิชาการ ของแต่ละหลักสูตร
          ๒.๒ การฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้น
          ๒.๓ สถานีทดสอบกำลังใจ ๑๑ สถานี
          ๒.๔ การดำรงชีพในป่า
          ๒.๕ การฝึกกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต
          ๒.๖ วอล์คแรนลี่
          ๒.๗ กิจกรรมนันทนาการ, กิจกรรมการเล่นรอบกองไฟ
       ๓. หลักสูตรพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ/วัย
          ๓.๑ ให้บุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไปกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต
          ๓.๒ เปิดบริการทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ น.
 
       รายละเอียดการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี
      ค่ายฝึก "พราน ๒๖" (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๖)
      ๑. วิชาการฝึกอบรม
           ๑.๑ ระเบียบแถว
           ๑.๒ การต่อต้านยาเสพติด
           ๑.๓ เงื่อนเชือก
           ๑.๔ การพิจารณาตนในเวลากลางคืน
           ๑.๖ การเดินทางไกล
           ๑.๗ วอล์คแรลลี่
           ๑.๘ การดำรงชีพในป่า
           ๑.๙ การแสดงรอบกองไฟ
           ๑.๑๐ อาวุธศีกษา/กับระเบิดทุ่นระเบิด
           ๑.๑๑ วิชาทั่วไปหรือวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร (สถานศีกษาประสานกับกองอำนวยการฝึกฯ)
   
      ๒. การดำเนินการฝึกอบรม
           การดำเนินการฝึกอบรม  หากมีลูกเสือ - เนตรนารี เข้าค่ายพร้อมกันหลายระดับ (สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ
  วิสามัญ)  ค่ายฝึกจะแยกการฝึกอบรมโดยแยกเป็นกลุ่มแต่ละระดับ  (เว้นการแสดงรอบกองไฟ)  และจะมุ่งเน้นความ
  ปลอดภัยเป็นหลัก
 
       ๓. ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพักแรม (๓ วัน ๒ คืน ต่อคน)
            ๓.๑ ค่าอาหารมื้อละ ๓๐ บาท (๖ มื้อ)                                        ๑๘๐  บาท
            ๓.๒ ค่าที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก                                      ๖๐  บาท
            ๓.๓ ค่าวุฒิบัตร                                                                       ๑๐  บาท
            ๓.๔ ค่าสมุดกิจกรรม , กิจกรรมการฝึก                                          ๑๐  บาท
                                                             รวมเป็นเงิน                        ๓๐๐  บาท
            ๓.๕ ค่ากระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต (ตามความสมัครใจไม่บังคับ)        ๔๐  บาท
                 ( จะได้รับปีกพลร่มสัมพันธ์และวุฒิบัตร)
   
   
     ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำของใช้ส่วนตัว, เครื่องนอน มาเองตามความจำเป็น (มีเต็นท์ที่พักให้) ชุดกีฬาอย่างน้อย
    ๒ ชุด  ยาเวชภัณฑ์รักษาโรคประจำตัว (หากมี)  พร้อมเสื้อกันหนาว(หากพักแรมช่วงฤดูหนาว)  และเสื่อปูนอน
       ๕. สถานศีกษาเตรียมการดังนี็
            ๕.๑ จัดชุดกระเป๋าพยาบาล เวชภัณฑ์  พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำของโรงเรียน อย่างน้อย ๑ คน
            ๕.๒ ส่งรายชื่อลูกเสือ - เนตรนารี ที่มีโรงประจำตัว ให้เจ้าหน้าที่ ครูฝึก ก่อนเข้ารับการฝึก
            ๕.๓ จัดเครื่องเซ่นไหว้ ร.๖  เครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่ อย่างละ ๑ ชุด
            ๕.๔ นำส่งเงินค่าประกอบอาหาร  ก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย ๗ วัน เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
            ๕.๕ ให้นักเรียนเตรียมเรื่องการแสดงรอบกองไฟมาจากโรงเรียน  โรงเรียนละไม่เกิน ๘ เรื่อง  พร้อมมาลัย ๒ ชาย
  ( หากเข้าค่ายตั้งแต่ ๒ - ๓ โรงเรียนพร้อมกันให้ประสานการแสดงกันเอง รวมแล้วไม่เกิน ๘ เรื่อง) แต่ละเรื่องไม่เกิน
  ๘ - ๑๐ นาที
   
ติดต่อและประสานการเข้าค่ายฝึกลูกเสือพราน ๒๖ ได้ที่
ร.ต.วิชัย     กำเนิดเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายทหารกิจการพลเรือน โทร.086-2546923
   

 

EditRegion5
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์โดย  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26  ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์   044-649036